Over deze doorlopende leerlijn

 

Algemeen

De doorlopende leerlijn Mediawijsheid is ontwikkeld, anticiperend op een beleidslijn zoals het kabinet die beschrijft in haar Mediawijsheidnota.
De ministers signaleren dat er nu al veel gebeurt op scholen maar dat mag niet beperkt blijven tot “eenmalige, vrijblijvende projecten”. De nota stelt dat mediaonderwijs meer structureel “verweven” moet raken in het onderwijsprogramma zonder dat het een nieuw schoolvak wordt. Daarom moet aansluiting worden gezocht bij bestaande kerndoelen zodat “de samenhang van het aanbod van media-educatie voor het onderwijs wordt versterkt”.Nog niet eerder zijn alle kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs samengebracht, gescreend, geselecteerd en vertaald naar mediawijsheid doelen.

Historie

Samen met het Kohnstamm Instituut maakte het NIF (nu: EYE) in 2006 een theoretische verkenning van het domein. Deze eerste fase is afgesloten met de publicatie Proeve van een doorlopende leerlijn audiovisuele media-educatie (ISBN 978-90-79631-01-08).

In de volgende fase is op basis van de theoretische kennis de leerlijn in 2007 en 2008 praktisch uitgewerkt. Dat gebeurde in een partnerschap van het NIF met Digital Playground, Kunstgebouw (Mediafabriek) en Stichting Leerplanontwikkeling. (hyperlinks naar de homepages van deze organisaties)) Fase 2 had de website mediawijsheid.nl als resultaat. Deze website bevat een selectie van 419 kerndoelen en eindtermen voor 108 vakken, verdeeld over de zeven niveaus van het primair en voortgezet onderwijs. In samenwerking met Stichting Leerplanontwikkeling zijn deze kerndoelen en eindtermen in fase 2 door bovengenoemde partners vertaald naar concrete mediawijsheid doelen.

Als vervolg op dit project is in 2013/2014 door EYE een vertaalslag naar filmeducatie gemaakt.


Start